Flying Swords of Dragon Gate's cast and crew

Find full cast and crew information for the program Flying Swords of Dragon Gate. Find actors and director of the program Flying Swords of Dragon Gate

Full Cast

List of all cast members for program Flying Swords of Dragon Gate. Select any member to see details info.

Jet Li's poster
Jet Li (Chow Wai On)
Zhou Xun's poster
Zhou Xun (Jade)
Chen Kun's poster
Chen Kun (Yu Hua Tian)
Gwei Lun-mei's poster
Gwei Lun-mei (Tribal Princess)
Chris Lee's poster
Chris Lee (Gu Shaotang)
Fan Siu-Wong's poster
Fan Siu-Wong (Ma Jinliang)
Mavis Fan's poster
Mavis Fan (Su Huirong)
Du Yiheng's poster
Du Yiheng (Ji Xueyong)
Dillon Wu Di's poster
Dillon Wu Di (Zhao Tong)
Zhang Xinyu's poster
Zhang Xinyu (Imperial consort Wan)
Sheng Jian's poster
Sheng Jian (Tan Luzi)
Gordon Liu Chia-Hui's poster
Gordon Liu Chia-Hui (Eunuch Wan Yulou)
Wang Shuangbao's poster
Wang Shuangbao
Sun Jian-Kui's poster
Sun Jian-Kui (Inn Boss Chai)
Zha Ka's poster
Zha Ka (H'Tantga)
Temur Gang's poster
Temur Gang
Li Junru's poster
Li Junru (Dong Dan)